Copyright

Onze foto's zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen uitsluitend met schriftelijke toestemming van de auteurs gebruikt worden.
Ten aanzien van deze site gelden de volgende regels en voorwaarden:

De (intellectuele eigendoms) rechten met betrekking tot de site Blues On The Road, waaronder begrepen teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen berusten bij Blues On The Road of haar licentiegevers. De Site wordt uitsluitend voor persoonlijk en niet commercieel gebruik ter beschikking gesteld. Dit betekent dat al het overig gebruik niet is toegestaan, tenzij daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende is verkregen.

Blues On The Road gaat uiterst zorgvuldig te werk bij de vergaring, totstandkoming en publicatie van content op de site. Niettemin sluit zij hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen (waaronder begrepen directe en indirecte schade) ontstaan uit het bezoeken en van de site of die in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de onbereikbaarheid van de site. Blues On The Road is niet verantwoordelijk voor verwijzingen naar (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner of button) sites van derden.

Op sommige onderdelen van de site is het mogelijk om zelf een vrijwillige bijdrage (waaronder bijvoorbeeld de deelname aan een chat, het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto's en overige beeldmaterialen, geluidsmaterialen, ideeën en concepten etc.) te leveren aan de site. Ten aanzien van deze bijdragen gelden echter wel een aantal regels:
-De deelnemer zal de algemene normen en waarden van het maatschappelijk verkeer en de wettelijke regels altijd in acht nemen, dat wil onder andere zeggen dat er geen seksistische, pornografische, racistische en discriminerende bijdragen ingediend worden.
-Deelname aan deze site is volledig voor eigen rekening en risico van de deelnemer.
-De deelnemer garandeert door deelname over alle rechten op de aangeboden bijdrage(n) te beschikken en vrijwaart Blues On The Road voor mogelijke aanspraken van derden terzake.
-Alle rechten ten aanzien van de bijdrage worden door de deelname overgedragen aan Blues On The Road en worden derhalve eigendom van Blues On The Road, die de bijdragen onbeperkt kan gebruiken en exploiteren.
Blues On The Road behoudt zich te allen tijde het recht voor om in haar ogen ontoelaatbare (delen van) bijdragen direct te verwijderen en/of te bewerken.

Beweringen, meningen en vertoningen die geuit worden in de bijdragen van derden op de site worden op eigen titel en verantwoordelijkheid van deze deelnemers/auteurs ingediend en zijn niet die van de makers van de site.

Persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan andere partijen anders dan de partijen die bij een specifieke actie betrokken zijn, tenzij er nadrukkelijk toestemming is gegeven.

Op deze regels en voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter. Deze regels en voorwaarden kunnen te allen tijde door Blues On The Road aangepast worden. Wij adviseren daarom de regels en voorwaarden regelmatig te bekijken.
gitarist